Schrijf je in voor onze evenementen

Schrijf in

Ondersteuningscentrum voor volwassenen met een verstandelijke handicap.

Wat is Havenzate?

Havenzate vzw is een ondersteuningscentrum voor de opvang en begeleiding van volwassen personen met handicap. Havenzate biedt verschillende woonvormen aan met individuele- en groepsbegeleiding. Er is het aanbod van dagondersteuning in zowel verschillende dagateliers als in vrije tijdsmomenten. Tevens is er de mogelijkheid gebruik te maken van de logistieke service van Havenzate.

Historiek

In 1970 kwamen enkele personen uit de streek samen en werd een vzw opgericht met als doel de organisatie, het beheer en de administratie van een tehuis voor personen met een handicap.

In 1973 nam de Lions Club De Panne Westkust de realisatie van het tehuis op zich, door de aankoop en verbouwing van het ‘oud moederhuis’. Ondanks de toelagen van het toenmalig Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, de Provincie West-Vlaanderen en de Nationale Loterij was een uitvoeringstermijn van 10 jaar noodzakelijk om de opzet tot een goed einde te brengen.

In 1983 startte de feitelijke werking van het tehuis. De raad van Bestuur wordt nog steeds samengesteld uit leden van de Lions Club De Panne Westkust. De opbrengst van de diverse manifestaties die ingericht worden in de regio door de voormelde Lions Club gaat telkens voor het grootste deel naar de vzw. Havenzate.

In een eerste fase werden vooral “werkende” bewoners onderdak geboden. Dit liep toen in nauwe samenwerking met de plaatselijke beschutte werkplaats. Al gauw werd duidelijk dat er heel veel “niet-werkende” mensen met een mentale handicap een plaats in een woonhuis zochten. In 1985 werd dan gestart met de erkenning tehuis niet werkenden. Vooral deze laatste groep breidde uit: van 10 plaatsen in 1985 tot 23 plaatsen op heden. Het tehuis werkenden biedt die jaren al plaats aan 20 personen.

In de loop der jaren evolueerde de vraag van de bewoners van meer groepswonen (in klassieke leefgroepen) naar kleinschaliger wonen. Geleidelijk aan verlieten de werkenden het hoofdgebouw en namen hun intrek in kleinere huisjes op het domein. Sommige bewoners kunnen nog zelfstandiger wonen in woonhuizen in de straat of kunnen zelf een huisje huren. Dit is een geleidelijk proces dat intern groeide. Tegelijkertijd merkte men ook dat deze evolutie zich ruimer voltrok: er ontstonden vanuit de overheid nieuwe erkenningsvormen. Havenzate kon dan ook makkelijk intekenen op een nieuwe erkenningsvorm, zoals het Beschermd Wonen. Sinds jaren wordt de zorgvraag in Havenzate zo individueel mogelijk bekeken en de woonformule kan variëren van groepswonen tot zo veel mogelijk zelfstandig wonen, zowel op het domein als meer geïntegreerd in de stad.

Missie - Visie - Waarden

Missie

Havenzate biedt “wonen” en ondersteuning met pedagogische/professionele begeleiding aan personen met een verstandelijke handicap, die om deze vorm van ondersteuning verzoeken, om richting en inhoud te geven aan hun leven.

Visie

Havenzate wil in de regio het ankerpunt zijn voor personen met een handicap en hun familie.

We staan als organisatie open voor alle mogelijke vragen en proberen bij een eerste contact en/of gesprek al een oriëntatie te geven. Dit kan zowel een aanbod zijn van onze eigen diensten als een verwijzing naar meer gespecialiseerde diensten.

We hebben oog voor de keuzes en verlangens, wensen en waarden van de persoon met een handicap. We helpen mee zoeken naar een oplossing waar de persoon behoefte aan heeft. Vanuit het eigen aanbod van woonvormen, dagactivering, vrije tijd en diensten kan
een antwoord geboden worden, evenals een samenwerking/doorverwijzing met of naar andere organisaties. Er is tevens variatie mogelijk in intensiteit en vorm van de ondersteuning naargelang de individuele nood.

We streven naar zo zelfstandig mogelijke oplossingen en bieden begeleiding aan die aangepast is aan de noden en individuele wensen van de persoon, zodat hij een zo groot mogelijke impact heeft op zijn eigen leven.

Waarden

respect

Respect voor de cliënt is een basishouding van waaruit we vertrekken om maximale ontwikkelingskansen te bieden. Respect is een levenshouding om naar de ander te kijken, rekening te houden met zijn waarden om de persoon te laten groeien.

betrokkenheid

De ondersteuning vertrekt vanuit de cliënt zelf. Door het inleven in de persoon willen wij hem/haar zo dicht mogelijk betrekken bij het uitwerken van het ondersteuningsaanbod. In dialoog met de persoon en zijn sociaal/familiaal netwerk onderzoeken we
de precieze ondersteuningsvraag en stippelen we samen een weg uit. Door deze wisselwerking en betrokkenheid is het de cliënt die de richting aangeeft in zijn begeleiding.

persoonsgericht

Iedere persoon is uniek, onze houding is gericht op de persoon in zijn totaliteit, met zijn mogelijkheden en beperkingen. Onze benadering stelt de persoon voorop en niet de groep, zonder het belang van de groep te onderschatten. Een persoonsgerichte benadering
komt tot zijn recht in een sfeer van betrokkenheid en verbondenheid.

pluralisme

Binnen onze dienstverlening respecteren we alle ideologische, filosofische en godsdienstige overtuigingen. Aanvaarding en verdraagzaamheid ten opzichte van medemensen met een handicap is een norm. Onverdraagzaamheid en racisme kunnen geen wortel schieten
in een dergelijke voedingsbodem. Verscheidenheid en samenwerking bieden rijkdom zowel in gedachten als werkwijzen.

inclusie

We zijn ervan overtuigd dat een goede dienstverlening uitbouwen geen zaak is van enkelingen. Alle mensen maken deel uit van de samenleving. Iedereen moet gebruik kunnen maken van bestaande diensten en organisaties in de samenleving.

Help mee

Steun v.z.w. havenzate en zijn bewoners.